راهبرد اقتصادی، جلد ۷، شماره ۲۵، صفحات ۱۷۵-۲۳۴

عنوان فارسی مدیریت اقلام عمده وارداتی با تمرکز بر سیاست‌های تولیدی اقتصاد مقاومتی
چکیده فارسی مقاله با توجه به امکان ورود آسیب‌ها اقتصادی به‌واسطه برخی ضعف‌ها در حوزه نظام تجاری، در شرایط فعلی که امکان تصویب و تشدید تحریم‌های تجاری و محدودیت‌های ارزی علیه کشورمان وجود دارد، ضروری است تصویر روشنی از چارچوب کلی حوزه مدیریت واردات و نیز میزان اهمیت و اولویت آنها در تناسب با مسائل متنوع ارائه شود. از سوی دیگر اگرچه مسئله ترکیب و تحلیل اجزای واردات مورد توجه سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی کشور بوده، اما پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر بند «6» این سیاست‌ها مبنی‌بر افزایش تولید داخل نهاده‌ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و مباحث مطروحه درخصوص مدیریت واردات، سیاست‌های مختلفی ازسوی سیاستگذاران اقتصادی تبیین شد که در کنار آنها، توجه به ترکیب اقلام عمده وارداتی از حیث میزان حقوق ورودی، نوع مصرف، اولویت‌بندی تخصیص ارز به کالاها می‌تواند راهگشا باشد. این مطالعه می‌تواند گامی‌در راستای احصای برخی از مؤلفه‌های مورد نیاز برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی نیز باشد. برای دستیابی به هدف فوق در گام اول لازم است نگاهی به ترکیب واردات داشته باشیم که در این مطالعه آمار واردات 200 قلم کالای عمده وارداتی در سال 1395 با چهار مؤلفه میزان تعرفه، نوع مصرف، ارز تخصیصی و قسمت‌بندی کالایی که حدود 60 درصد ارزش کل واردات را تشکیل می‌دهد، مورد تحلیل قرار گرفته تا ارتباط آن با حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد امکان مدیریت واردات بخشی از این 200 قلم کالا از طریق ابزارهایی مانند اعمال سیاست‌های تشویقی برای تولید در داخل، تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت کوتاه‌مدت و هدفمند در واردات در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و محدودیت منابع ارزی در جهت تقویت تولید داخلی وجود دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تعرفه، کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مدیریت واردات،

عنوان انگلیسی The study of the combination of major import items focusing on resistance policies and in support of national production
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Although the issue of integration and analysis of import components has often been considered by policy makers and economic analysts of the country, but after communicating the general policies of resilient economy and focusing on paragraph 6 of these policies, it is intended to increase domestic production and prioritize the production of strategic goods and services and create Variety in the supply of imported goods with the aim of reducing dependence on limited countries Considering the composition of the main import items can be a solution. In this study, the import of 200 major imported goods in 1395 with four components of the tariff, type of consumption, currency allocation and distribution of goods accounting for about 60% of the total value of imports, has been analyzed to link with the support of domestic production And import management. The results of this study show that although it is possible to manage the import of some of these 200 commodities through tools such as short-term and targeted import restrictions to boost domestic production, unfortunately, no measures have been taken to reduce the impact of national production. According to the general policies of the resistive economy, urgent measures must be taken.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسين هروراني |


سعيد فراهاني فرد |
دانشگاه تربیت مدرس


نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/WebUsers/econrahbord/UploadFiles/OK/139806255003944-F.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2214923.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات