راهبرد اقتصادی، جلد ۷، شماره ۲۵، صفحات ۷۱-۱۰۷

عنوان فارسی راهبرد های اجرایی در صنعت نفت کشور براساس اولویت بندی عوامل موثربراجرای خط مشی های آن حوزه
چکیده فارسی مقاله اجرای سیاست ها، مرحله تبلور حرف و شعار به عمل است و این امر به لحاظ گستردگی ابعاد کار و تعدد عوامل بازدارنده، از پیچیده ترین و ارزشمندترین قابلیت ها به شمار می رود.با مطالعه و بررسی فرایند پیچیده خط مشی گذاری انرژی کشور در حوزه نفت وگاز توسط نهادهای ذیربط، شاهد نارسایی هایی در زمینه تحقق کامل سیاست های حوزه نفت و گاز کشور بدلیل کاستی های مدل اجرایی هستیم. در این مقاله از روش پژوهش کمی و بهره گیری از نمونه گیری تصادفی و با ابزار پرسشنامه به دلیل بالا بودن جمعیت جامعه حوزه نفت وگاز کشور به تعداد 384 نفر برآورد شده استفاده شده است.برای روایی از روش نسبت اعتبار محتوا لاوشه استفاده شده وبرای تمام متغیرها مقادیر CVR بالای 0،49 و , CVI بالای 0،79بدست آمده است وبرای پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده که در کل این ضریب برابر 0،956 و برای تک تک 14 متغیر تحقیق نیز بالای 0،70 بدست آمده است . با توجه به تحلیل های آماری پرسشهای تحقیق و ارتباط میان عوامل موثر بر اجرا ی خط مشی های حوزه نفت وگاز کشور بررسی شدند و بالاترین اولویت به عوامل زیر تعلق گرفت :خط مشی گذاری حوزه انرژی وماهیت آن،تحریم ها ،ابزارهای اجرای خط مشی، تحولات سیاسی منطقه ای، رفتار کنشگران حوزه نفت و گاز، تامین منابع مالی در خط مشی های نفت وگاز، ویژگی های رفتاری و شخصیتی مجریان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Prioritizing affecting factors on the implementation of oil and gas policies and implementing strategies
چکیده انگلیسی مقاله Policies are the crystallization of words and slogans, and this is one of the most complex and valuable capabilities in terms of the magnitude of the dimensions of work and the multitude of deterrents. By studying and studying the complex process of energy policy in the country Oil and gas by the relevant institutions, we are witnessing inadequacies in the full realization of the country's oil and gas policies due to shortcomings in the executive model. In this paper, quantitative research method and using random sampling method with questionnaire due to the high population of oil and gas society of the country were estimated to be 384 people. The validity of the content validity method was used for all. Variables CVR values above 0.49 and CVI above 0.79 were obtained and Cronbach's alpha coefficient was used for reliability. Overall, this coefficient was 0.956 for each of the 14 research variables above 0.70. According to the statistical analysis of research questions and the relationship between factors affecting the implementation of oil and gas policies in the country, the highest priority was given to the following factors: energy sector policy and its nature, sanctions, policy tools, Regional political developments, oil and gas players' behavior, funding for oil and gas policies, behavioral and personality characteristics.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ساسان کاظمی نژاد |
دانشگاه آزاد تهران مرکزی

مهدی الوانی |
دانشگاه آزاداسلامی قزوین

مینا جمشیدی |
دانشگاه آزاد تهران مرکزی


نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/WebUsers/econrahbord/UploadFiles/OK/139806275003955-F.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2214920.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات