راهبرد اقتصادی، جلد ۷، شماره ۲۵، صفحات ۵-۴۳

عنوان فارسی مدل دینامیکی ارزیابی خط مشی های عمومی(مورد مطالعه: برنامه های توسعه)
چکیده فارسی مقاله تجربه حاصل از ارزیابی 5 برنامه توسعه نشان می‌دهد که مدل‌ها و روش‌های بکار گرفته‌شده از اثربخشی و کارآیی لازم برخوردار نبوده‌اند و نتوانسته‌اند بازخوردهای مناسب و به‌موقع را برای اجرای اثربخش برنامه جاری و تدوین برنامه بعدی در اختیار خط‌مشی گذاران قرار دهند. هرچند در نظام فعلی ارزیابی برنامه‌های توسعه بازخوردهای ارزیابی منتقل می‌شود ولی همه آن‌ها منتقل نمی‌شود و بازخوردهای ارائه‌شده نیز دقیق و به‌موقع نیستند. در سال‌های اخیر تحقیقات مربوط به ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی و برقراری رابطه علی و ایجاد ساختارهای بازخوردی بین اجرا و ارزیابی خط‌مشی‌ها توجه صاحب‌نظران را به خود جلب کرده است. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم مدلی مبتنی بر حلقه‌های بازخورد برای ارزیابی برنامه‌های توسعه ارائه داده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های اکتشافی با خبرگان جمع‌آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شدند. پس از شناسایی متغیرهای مدل و روابط آن‌ها، حلقه‌های بازخوردی طراحی شدند و با برقراری ارتباط بین این حلقه‌ها مدل ارزیابی برنامه‌های توسعه با استفاده از نمودار علی-حلقوی طراحی شد؛ مدل ارائه‌شده با ایجاد حلقه‌های بازخوردی مشخص بین مدیریت و رهبری برنامه، منابع، فرایندها و نتایج، به درک دقیق‌تر و صحیح‌تر علل عدم تحقق اهداف برنامه و ارائه راه‌حل‌های مناسب‌تر برای اجرای اثربخش فعالیت‌ها کمک می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارزیابی، خط‌مشی‌های عمومی، پویایی‌های سیستم، توسعه،

عنوان انگلیسی A Dynamic Model for Public Policy Evaluation (As evidence: Development Plans)
چکیده انگلیسی مقاله Five development plans evaluation experiences shows that the used models and methods have not been effective, efficient and unable to give suitable and timely feedback to policy makers. However, current evaluation system give some feedback, but this feedback not accurate and timely. In recent years, public policy evaluation with causal relationships and feedback structures attract public policy scientists. This paper used system dynamics approach to present the evaluation model based on feedback loops. Research data collected through exploratory interviews with experts, then using qualitative content analysis to analyze data. When variables and their relationships identify, the feedback loops designed and combined to design evaluation model by causal loop diagram. This model create feedback loops between leadership, resources, processes and results. Feedback structure helps to better understanding causes of goals not meeting and formulation solutions for effective implementation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جمال بوستان زر |


حسین رحمان سرشت |
دانشگاه علامه طباطبایی

فتاح شریف زاده |
دانشگاه علامه طباطبایی

محمد تقی تقوی فرد |
دانشگاه علامه طباطبایی


نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/WebUsers/econrahbord/UploadFiles/OK/139807135004037-F.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2214918.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات