طب جانباز، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی رابطه خودکارآمدی و افسردگی در میان مراقبان سالمندان جانباز شیمیایی سردشت
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Prevalence of depression and its related factors among informal Caregivers of Chemical Warfare Elderly Veterans in Sardash
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله نسیبه زنجری | Nasibeh Zanjari
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

شمس الدین نامجو | Shamsodin Namjo
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانامحمد امین زاده | Dana Mohamad Aminzadeh
University of Allameh Tabatabaei
دانشگاه علامه طباطبایی

احمد دلبری | Ahmad Delbari
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


نشانی اینترنتی http://ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-1607-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مراقبت های پرستاری از قربانیان جنگ
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات