طب جانباز، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی وضعیت سلامت جسمانی و روانی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در والدین سالمند شهدا در سال ۱۳۹۷
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Physical and mental status and its demographic related factors in martyr's elderly parents in Tehran, 1397
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله راضیه السادات حسینی | Raziye Sadat Hosseini
university of social and welfare sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

یداله ابوالفتحی ممتاز | Yadollah Abolfathi Momtaz
university of social and welfare sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

فرحناز محمدی شاهبلاغی | Farahnaz Mohammadi Shahbolaghi
university of social and welfare sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

محمدرضا سروش | mohammadreza soroush
Tehran
مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

احمد دلبری | ahmsd debari
university of social and welfare sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


نشانی اینترنتی http://ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-1582-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلامت ایثارگران
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات