اندیشه سیاسی در اسلام، جلد ۵، شماره ۱۹، صفحات ۵۷-۸۲

عنوان فارسی حکمرانی خوب در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی
چکیده فارسی مقاله این پژوهش با بهره‌گیری از بیانات رهبر فقید انقلاب اسلامی سعی در پاسخ به این سؤال دارد که از دیدگاه امام خمینی، بین نظریه حکمرانی خوب و کارآمدی نظام سیاسی چه رابطه‌ایی برقرار است؟ یافته این تحقیق از این قرار است که در دیدگاه امام خمینی، اولاً مشروعیت مقدم بر کارآمدی است؛ ثانیاً امتزاج مؤلفه‌های حکمرانی خوب با دیدگاه‌های توحیدی معنویت‌گرای انقلاب اسلامی، منبعث از اندیشه امام خمینی، به استقرار نوعی الگوی حکمرانی مؤثر، اخلاق‌مدار و متعالی منجر می‌شود که علاوه بر سعادت دنیوی، سعادت آن‌جهانی را نیز تأمین می‌کند. از منظر امام خمینی هرچند مشروعیت مقدم بر کارآمدی است، با این حال، کارآمدی نظام سیاسی، ملاکی برای اثبات کارآمدی دین در عرصه عمومی به‌ویژه حکمروایی در عرصه ملی و فراملی است. ایشان خواهان استقرار یک نظام عدالت‌خواه و عدالت‌گستر هم در عرصه نظام داخلی و هر در عرصه نظام بین‌الملل است. از همین رو رویکرد ایشان به نظام بین‌الملل رویکردی انتقادی است چراکه نظام موجود را ناعادلانه دانسته و مکرر در بیانات خویش نسبت به آن رویکردی تحول‌طلبانه تجدیدنظرطلبانه اتخاذ کرده‌اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حکمرانی خوب، کارآمدی، نظام سیاسی، امام خمینی، مشروعیت،

عنوان انگلیسی Good Governance in Imam Khomeini's Thought and Political Act
چکیده انگلیسی مقاله The failure of structural adjustment programs in the 1980s led to the design of a new theory of politics and government, one of which is the theory of good governance. This style, which emphasizes components such as transparency, corruption, efficiency, participation, accountability, the rule of law and the existence of an independent and efficient judicial system, has quickly emerged as a successful model of governance in global politics. At the same time as designing this view, we are witnessing the victory of the Islamic Revolution in Iran, a revolution that has come to the fore with the idea of ​​a monotheistic wisdom and justice. It seems that this synchronization has many reciprocal effects on the idea of ​​good governance, and the pattern of government emerging from the Islamic Revolution has also added other components of the elements involved in good governance. Imam Khomeini's monotheistic attitude and ontology as a leader and founder of the Islamic Revolution has had a great influence on the reading of a republican Islamic republic from a good government perspective. This research used the descriptive analytical method and also used the statements of the late leader of the Islamic Revolution to answer this question; According to Imam Khomeini's views, what is the idea of good governance and what influence does it have on the effectiveness of the political system? It seems that good governance in the eyes of Imam Khomeini is a model of governance that provides both the happiness of the people of the world and their bliss in the future. Hence, good governance is an attempt to establish an efficient, participatory, accountable, and fair-minded system.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد محمودی کیا |
استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی


نشانی اینترنتی http://andishehsiyasi.ri-khomeini.ac.ir/article_96596_22d165d4e2fe2ee2968cf64723542afa.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات