حقوقی دادگستری، جلد ۸۰، شماره ۹۳، صفحات ۲۱۷-۲۴۲

عنوان فارسی رعایت مصالح بزه‌دیده در جرم‌انگاری
چکیده فارسی مقاله با آنکه جرم‌انگاری اغلب به‌لحاظ رعایت مصالح بزه‌دیدگان صورت می‌گیرد، عدم مراعات برخی کیفیات در جرم‌انگاری ممکن است در عمل به زیان بزه‌دیده باشد. این‌ مقاله توضیح می‌دهد که مصالح بزه‌دیده باید در مرحله جرم‌انگاری مورد توجه قرارگیرد و پس از عبور جرم‌انگاری از صافی مصالح بزه‌دیده در مقام تعیین چند و چون جرم‌انگاری نیز انواع مصالح بزه‌دیده مورد توجه قرار گیرد. مصالح بزه‌دیده در مواردی ایجاب می‌نماید که سرنوشت دعوای کیفری به لحاظ شروع تعقیب و یا گذشت به دست خود بزه‌دیده باشد تا او با ملاحظه مصلحت خود در این باره تصمیم بگیرد. کیفیات جرم‌انگاری همچنین باید با توجه به صیانت از حریم خصوصی بزه‌دیده و حفظ اسرار او باشد. مصالح و حریم خصوصی دسته‌های گوناگون بزه‌دیدگان مانند کودکان و ناتوانایان ذهنی به لحاظ نوع حمایتی که باید از آنها به عمل بیاید یکسان نیست. این نوشتار با اشاره به پاره‌ای از این تفاوت‌ها توضیح می‌دهد که مصالح گروه‌های مختلف بزه‌دیدگان را باید به طور خاص مورد توجه قرار داد. همچنین با اشاره به برخی کاستی‌های نظری درباره نظام قانونی ایران، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Observing Victim's Interests in Criminalization
چکیده انگلیسی مقاله In many cases the main aim of criminalization is to protect the interests of the victims. Ignoring some qualifications in criminalization, however, may result in harm to the victims. This article argues that every single case of criminalization should pass through the filter of the victim’s interest and expediency. Moreover, in the qualifications of criminalization the victim’s interest should be observed. The victim’s best interest in some cases requires that the lodging of a complaint and its remission to be the victim’s decision and in his/her hand. The qualification of criminalization should also protect the privacy of the victim and his/her confidentiality. The benefits of different kinds of victims, like children and the mentally ills, are not necessarily identical and therefore they may need different types of protection. Refereeing to some kinds of these differences and diversities, the article suggests that the benefits of different classes of victims should be observed in detail and precisely. The article also mentions some defects of the Iranian criminal law system along with some suggestions for improvement of the situation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رحیم نوبهار |
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهیدبهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)

فاطمه صفاری |
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهیدبهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)


نشانی اینترنتی http://www.jlj.ir/article_19863_f0daabceb1bdde3e3afe597c046533c9.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات