حقوقی دادگستری، جلد ۸۰، شماره ۹۳، صفحات ۸۷-۱۱۰

عنوان فارسی تحلیل اقتصادی کپی‌رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت
چکیده فارسی مقاله در تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل هزینه - فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر روش اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق‌دانان می‌آید. این مهم در تحلیل نظام کپی‌رایت نیز به صورت معنی‌داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده است تا از یک‌ طرف مهم‌ترین آسیب‌های توسعه کپی‌رایت مانند رانت‌جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی‌رایت همچون بهره‌وری، تجاری‌سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می‌شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی‌رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی‌رایت بر مضرات آن پیشی می‌گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی‌رایت به‌ویژه در سال‌های اخیر سریع بوده است؛ به گونه‌ای که به‌سختی می‌توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی‌رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می‌تواند بهره‌وری کپی‌رایت را افزایش دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحلیل اقتصادی، توازن، کارآمدی، کپی‌رایت، هزینه - فایده،

عنوان انگلیسی Economic Analysis of Copyright: Evaluation of Efficiency and Balance in Copyright System
چکیده انگلیسی مقاله This paper is about to analyze the framework and the shortcomings of copyright system. Rent seeking, limiting the public area, and transaction cost are some debatable issues in this regard. Another topic of this paper is to investigate the advantages of developing copyrights. This includes improving productivity, commercialization and improving competition. One finding of this article is that generally speaking, the advantages of copyrights would outweigh the disadvantages. The trend of this research is balancing and moderating one in copyrights so it disagrees with both extremist approached. We think that balancing approach is workable and much more efficient in this area.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله یدالله دادگر |
استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)

میرقاسم جعفرزاده |
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)

محمدعلی باقرصاد | mohammad ali
دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)


نشانی اینترنتی http://www.jlj.ir/article_19860_7dc74ca7fd0fdd586ba1bcf5e26e357e.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات