حقوقی دادگستری، جلد ۸۰، شماره ۹۳، صفحات ۶۱-۸۶

عنوان فارسی مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا
چکیده فارسی مقاله چنان که از تاریخچه مصونیت دولت‌ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت‌ها با چالش‌ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین‌الملل عرفی، قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت‌ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت‌ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایجاد استثنایی جدید در حقوق بین‌الملل عرفی شده است. آلمان در اوخر دسامبر 2008 یک دعوای حقوقی علیه ایتالیا در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسانید و مدعی شد که ایتالیا مصونیت قضایی آن را به طور مکرر در دادگاه‌های داخلی خود نقض کرده است. قضیه آلمان علیه ایتالیا برای دیوان بین‌المللی دادگستری مجالی فراهم کرد که در رابطه با تعامل میان حقوق بشر، قاعده آمره و مصونیت دولت، اظهارنظر کند. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی نظر و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دیوان بین‌المللی دادگستری در جهت تثبیت حقوق بین‌الملل عرفی در باب مصونیت قضایی دولت‌ها گام برداشته یا زمینه را برای ورود استثنایی جدید در این باب مهیا کرده است؟
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Jurisdictional Immunity of State with Emphasis on the Judgment of International Court of Justice in Germany v. Italy Case
چکیده انگلیسی مقاله As the jurisdictional immunity of state’s history shows, the immunity faced to many challenges and changes. With regard to such changes in international customary law, there is no rule based on may waver the jurisdictional immunity of state before other state’s courts, if they committed a breach of human right as jus cogens. Italian courts, however, did something unusual and became a frontier in making a new exception on international law. Germany, on 23 December 2008, instituted proceedings against the Italy before the International Court of Justice. Germany stated that Italian judicial bodies have repeatedly disregarded the jurisdictional immunity of Germany as a sovereign State. Germany v. Italy case was a chance for the International Court of Justice to state its point of view about interaction among human rights, Jus cogens, and state immunity. We’re going to study the opinion and Judgment of the International Court of Justice to know whether the court is going to make international customary law about state immunity stable or help developing it by new exceptions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهدی حاتمی |
استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه کردستان (Kordestan university)

فرشته سادات حسینی | fereshte sadat
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی ساری (Islamic azad university of sari)


نشانی اینترنتی http://www.jlj.ir/article_19859_a6b6dc363d47ed5376ac67d3dbf00e06.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات