فهرست مقالات


نوآوری های آموزشی، 1403، جلد ۲۳، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ انطباق مسائل ریاضی منتشرشده پایۀ چهارم مطالعۀ تیمز ۲۰۱۹ با محتوا و مسائل کتاب‌های درسی ریاضی ایران و ژاپن 1403/4/18 - Get XML Data ۲ بار
۲ بررسی اثربخشی آموزش مجازی فیزیک با رویکرد شناختی در پیشرفت تحصیلی و راهبرد‌های یادگیری دانش‌آموزان 1403/4/18 - Get XML Data ۲ بار
۳ توسعه دانش حرفه‌ای معلمان: ادغام محتوا و آموزش در تربیت ‌معلمان 1403/4/18 - Get XML Data ۲ بار
۴ ارائۀ راهکارهای تسهیل‌کنندۀ مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی 1403/4/18 - Get XML Data ۲ بار
۵ ادراکات معلمان زبان انگلیسی از اشکالات اصلاحات مبتنی‌بر رویکرد ارتباطی در برنامۀ درسی زبان انگلیسی ایران: علل و راه‌حل‌ها 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۶ ارزیابی عوامل مؤثر چابکی یادگیری در یادگیری الکترونیکی 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
۷ بازنمایی فرایند سنجش استعداد در هدایت تحصیلی دانش‌آموزان؛ یک مطالعه کیفی 1403/4/18 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه