فهرست مقالات


نظریه های کاربردی اقتصاد، 1402، جلد ۱۰، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تأثیر زیان بین نسلی کسری تراز عملیاتی بودجه جاری بر رشد اقتصادی ایران 1402/6/24 - Get XML Data ۲ بار
۲ بررسی رابطه علّی بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی: رهیافت علیت گرنجری غیرخطی مارکوف سویچینگ 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
۳ مطالعه جامع مدیریت ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری: شناسایی و دسته‌بندی اجزا با استفاده از روش فراترکیب 1402/6/24 - Get XML Data ۲ بار
۴ اثرات شوکهای نامتقارن توان مقابله با ریسک بر رشد اقتصادی از منظر خرد 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
۵ تحلیل عاملی سوگیری‌های سلامت: رویکرد اقتصاد رفتاری 1402/6/24 - Get XML Data ۲ بار
۶ ارزیابی نقش انحراف تسهیلات بانکی در اثرگذاری شوک های کلان اقتصادی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی: مطالعه موردی ایران 1402/6/24 - Get XML Data ۲ بار
۷ تدوین شاخص پوپولیسم نفتی و ارزیابی سیاست های پوپولیستی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش کنترل ساختگی (SCM) 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
۸ سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران (خودرگرسیونی برداری ساختاری) 1402/6/24 - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه