فهرست مقالات


بیماری های پستان، 1387، جلد ۱، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی وضعیت متیلاسیون ژن سرکوبگر تومورCKN۲Aدر سرطان پستان تک گیر 1395/8/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۲ مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه اثربخشی مداخلات آموزش بهداشت برای اصلاح رفتار زنان در انجام خودآزمایی پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۳ تعیین فراوانی فاکتورهای پیش آگهی دهنده(ER,PR,P۵۳,HER-۲) در سرطان پستان و بررسی ارتباط آنها با یکدیگر و با سن و وضعیت منوپوز بیماران 1395/8/28 - Get XML Data ۱۶ بار
۴ بررسی سیستماتیک تاثیر تکنیک های آرامسازی عضلانی(muscle relaxation)و تجسم هدایت شده(guided imagery) بر کاهش درد و دیسترس ناشی از بیماری یا عوارض درمان در زنان مبتلا به سرطان پستان طی سال های۲۰۰۷-۱۹۹۸ 1395/8/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۵ رضایتمندی بیماران: یک مطالعه توصیفی در کلینیک مراقبت های پستان در ایران 1395/8/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۶ مطالعه ارتباط شاخص های آنتروپومتری با سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) 1395/8/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۷ تأثیر تاموکسیفن روی سیتولوژی سرویکس در مبتلایان سرطان پستان: یک متاآنالیز 1395/8/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۸ ماستیت گرانولوماتوز، اریتماندوزوم و الیگو آرتریت دریک خانم حامله ( گزارش موردی) 1395/8/28 - Get XML Data ۱۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه