فهرست مقالات


بیماری های پستان، 1391، جلد ۵، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی مقایسه ای خودکارآمدی و میزان توانمندی زنان مبتلا به سرطان پستان و سالم 1395/8/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۲ بیان آنتی بادی مونوکلونال هرسپتین در سلول های یوکاریوتی و آنالیز کاهش بیان ۲ HER در رده های سلولی سرطان پستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۸ بار
۳ پلی مورفیسم ژنتیکی در گیرنده استروژن آلفا و خطر ابتلا به سرطان پستا ن در ایران 1395/8/28 - Get XML Data ۱۹ بار
۴ نقش پیشآگهی دهنده بیان ایرانی HIF-۱α و VEGFR-۲ ،IGF-۱R ،EGFR در بیماران سرطان پستان تریپل نگاتیو 1395/8/28 - Get XML Data ۱۹ بار
۵ اموگرافی و سونوگرافی در زنان دارای درد پستان مراجعه ،CBE بررسی تطبیقی نتایج کننده به بیمارستان بهبود تبریز 1395/8/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۶ ماموگرافی و سونوگرافی در زنان دارای درد پستان مراجعه ،CBE بررسی تطبیقی نتایج کننده به بیمارستان بهبود تبریز 1396/1/17 - Get XML Data ۱۹ بار
۷ سرطان پستان و خودآزمایی پستان : آگاهی و نگرش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانشجویان دختر دانشکده ادبیات و فنی مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان 1395/8/28 - Get XML Data ۱۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه