فهرست مقالات


نشریه آموزش پرستاری، 1401، جلد ۱۱، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ آموزش و ثبت پیگیری پس از ترخیص بر اساس استاندارد های اعتباربخشی در بخشهای کودکان شهر اصفهان 1401/9/6 - Get XML Data ۴ بار
۲ اثر بخشی آموزش مبتنی بر فراشناخت بر کیفیت خواب و مؤلفه های آن در پرستاران 1401/9/6 - Get XML Data ۴ بار
۳ اثربخشی آموزش خودشفقت‌ورزی بر خودانتقادی و آشفتگی روانشناختی در زنان نابارور 1401/9/6 - Get XML Data ۴ بار
۴ مقایسه‌ی تاثیر آموزش چهره به چهره و ویدئویی رژیم غذایی برکیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز: کارآزمایی بالینی 1401/9/6 - Get XML Data ۴ بار
۵ بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتاربرنامه ریزی شده بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به ویروس پاپیلومای انسانی مراجعه کننده به درمانگاه های بیماری های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۴۰۰ 1401/9/6 - Get XML Data ۴ بار
۶ تأثیر برنامه آموزش فراشناخت بر تفکر انتقادی و قضاوت اخلاقی دانش آموزان ابتدایی 1401/9/6 - Get XML Data ۴ بار
۷ بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر مراقبت از خود در بیماران مبتلا به سرطان کولون 1401/9/6 - Get XML Data ۴ بار
۸ فرآیند پرستاری مددجوی شکستگی درشت نی بر اساس مدل خودمراقبتی Orem: مطالعه موردی 1401/9/6 - Get XML Data ۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه