فهرست مقالات


فرآیند و کارکرد گیاهی، 1401، جلد ۱۱، شماره ۵۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی فیزیولوژیک پاسخ به شوری سه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare)، زنیان (Trachyspermum ammi) و انیسون (Pimpinella anisum) در شرایط گلدانی 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۲ اثر پتانسیل‌های اسمزی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول و کلرید سدیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر سالیکورنیا (Salicornia sinus-persica Akhani spec. nov.Akhani) 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۳ بررسی برخی ویژگی‌های رشدی، زیست‌شیمیایی و پس از برداشتی گل بریدنی رز رقم آوالانچ با کاربرد همزمان سدیم نیتروپروساید و پوترسین 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۴ اثر جیبرلیک اسید بر برخی صفات و شاخص‌های فلورسنس کلروفیل نشاء سیکلمن Cyclamen persicum Mill. در رژیم‌های نوری مختلف 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۵ تأثیر کاربرد همزمان اوره و نیتراپایرین بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط خاکورزی متفاوت 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۶ مقایسه پاسخ‌های فیزیولوژیکی و مولکولی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به تنش خشکی و شوری با پتانسیل اسمزی برابر در کشت هیدروپونیک 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۷ ارزیابی تأثیر سایکوسل و سالیسیلیک اسید برخصوصیات رشدی، فیزیولوژیک و عملکرد اسانس گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت شرایط تنش خشکی 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۸ تأثیر تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت دانه سیاهدانه تحت سطوح مختلف آبیاری 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۹ تشدید فعالیت آلدولاز و گلیکولیز به‌عنوان اثرات اولیه سیانید هیدروژن در طی شکستن خواب دانه‌های گردو (Juglans regia) 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۰ بررسی برخی از مکانیسم‌های دفاعی دو رقم لیلیوم دورگه ʿMerluzaʾ و ʿNashvilleʾ (Lilium longiflorum×asiatic) در برابر تنش خشکی 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۱ بررسی پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید، نانو‌اکسید روی و سدیم نیتروپروساید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و فعالیت آنزیمی بنفشه معطر در شرایط تنش کم‌آبی 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۲ بررسی کیفیت، کمیت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی مواد مؤثره اسانس دو گونه دارویی درمنه کپت داغی (Artemisia kopetdaghensis Krasch.) و درمنه سیبریایی (A. sieberi Besser) 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۳ تأثیر منابع مختلف آهن بر بهبود رشد و وضعیت کلروز برگی چنار (Platanus orientalis L.) به روش تزریق تنه در فضای سبز 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۴ بررسی تأثیر نانو‌ذرات نقره بر شاخص‌های رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) درشرایط کشت درون شیشه‌ای 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۵ اثر پرایمینگ و سن بذر بر جوانه‌زنی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و محتوای بیوشیمیایی گیاهچه کینوا 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۶ ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۷ اثر تنش شوری بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم جو 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۸ کاهش اثر شوری و سرب ریشه گیاهچه‌های سیر (Allium sativum) با بهبود دفاع اکسیدانتی توسط سلنیوم و سولفید هیدروژن 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۹ تأثیر پرایمینگ بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر فرسوده‌شده کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo) در شرایط تنش شوری 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۲۰ مطالعه ترکیبات اسانس، فنول و فلاونوئید گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.) در سه رویشگاه جنگلی زاگرس 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه