فهرست مقالات


تعلیم و تربیت، 1401، جلد ۳۸، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سیر تحول مفهوم شهروندی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۲ اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی بر میزان بار شناختی و حافظه کاری دانش آموزان دوره ابتدایی دارای مشکلات ویژه یادگیری از نوع خواندن 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۳ امکان‌سنجی "حق بر آموزش" به منزلۀ مبنایی برای مسئولیت کیفری 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۴ شناسایی آسیبهای سیستم مدیریت منابع انسانی در نظام آموزشی آموزش و پرورش و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود نظام (پژوهش کمی) 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۵ واکاوی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در محیط یادگیری ترکیبی مدارس متوسطه: مطالعه سنتزپژوهی 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۶ تدوین برنامه راهبردی بازاریابی فدراسیون ورزش دانش‌آموزی ایران 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۷ بررسی رابطه خودکارآمدی معلمان و مدیریت دانش با توسعه حرفه ای معلمان شهرستان بیرجند 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۸ بررسی تفاوت کیفیت زندگی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه چهارم مدارس عادی و مدارس زندگی شهر تهران 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۹ پیش بینی همدلی عاطفی بر اساس تنظیم هیجان و خودکنترلی در معلمان 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه