فهرست مقالات


اخلاق در علوم و فناوری، 1401، جلد ۱۷، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی خلاء های قانونی در حوزه سند رسمی در ایران و پیامدهای اخلاقی آن 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۲ معیارهای تجویز توسل به زور در صورت نقض فاحش و گسترده بنیان های اخلاقی حقوق بشری 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۳ بررسی تطبیقی بین وجوه اخلاق حرفه مهندسی و سبک زندگی اسلامی 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۴ جایگاه اخلاق حقوقی و نقش آن در کاستن از آسیب های اخلاقی قضات 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۵ جایگاه اخلاقی معاملات سنتی و الکترونیکی در صورت فقدان قصد و رضا 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۶ اصول اخلاقی حاکم بر سیاست جنایی در نظام حقوقی اسلام 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۷ رابطه اعتبار اخلاقی سازمان و اخلاق بیولوژی با تکالیف اخلاقی کارکنان: نقش میانجی اخلاق سودمند 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۸ بازنماییِ مولفه هایِ اخلاقی در راهبردهایِ شناختیِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگی 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۹ ارائه الگوی برنامه درسی معنوی مبتنی بر اخلاق 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۰ طراحی و تبیین مدل فلات شغلی با تأکید بر نقش عوامل اخلاقی 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۱ تحلیلی بر موانع تصمیم‌گیری اخلاقی در مدیریت عملیات و زنجیره‌تأمین 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۲ رابطه جهت گیری اخلاقی با جامعه پذیری حرفه ای دانشجویان حسابداری مقاطع تحصیلات تکمیلی 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۳ رابطه بهزیستی اخلاقی با کاهش تعارضات زناشویی و طلاق عاطفی 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۴ طراحی چارچوب مفهومی تلفیق مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در برنامه درسی رشته سرامیک 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۵ بررسی مقایسه ای سطح توجه به اخلاق کسب و کار در میان کارآفرینان ایرانی در ایران و امارات 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۶ شناسایی مؤلفه های موثر بر قصد کارآفرینی اخلاقی 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۷ اخلاق سازمانی ابزاری ، شاخص اثرگذار برترومای اعتماد 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۸ تحلیل رابطه هویت حرفه ای و جهت گیری اخلاقی با قضاوت اخلاقی حسابرسان مستقل 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۱۹ طراحی الگوی شهود کارآفرینی سازمانی در بانک ملی ایران با احتساب ملاحظات اخلاقی 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۲۰ تحلیل ارتباط خشم اخلاقی با بی طرفی حسابرس 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۲۱ رابطه ابعاد شناختی، احساسی، زیبایی شناختی و اخلاقی سواد رسانه ای با فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۲۲ بررسی جایگاه رویکرد تربیت اخلاقی رشدی شناختی در کتاب های درسی فارسی دوره متوسطه اول 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۲۳ طراحی الگوی رهبری دیپلماتیک اخلاقی در سازمانهای دولتی ایران 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۲۴ تبیین رابطه مادی‌گرایی و فرا مادی‌گرایی با قضاوت غیراخلاقی حسابرس 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۲۵ تحلیل رابطه هوش اخلاقی و هوش هیجانی با عملکرد کارکنان 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
۲۶ بررسی نقش اخلاق در شکل گیری برند مقصد 1401/9/4 - Get XML Data ۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه