فهرست مقالات


تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 1401، جلد ۹، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر پارامترهای اقلیمی بر توزیع پوشش گیاهی در ایران مرکزی 1401/6/30 - Get XML Data ۱ بار
۲ تحلیل تغییر رفتار واحدهای پاسخ هیدرولوژیکی در اثر توسعه سکونتگاهی (مطالعه موردی: حوضه آبریز چشمه کیله تنکابن) 1401/6/30 - Get XML Data ۱ بار
۳ عوامل موثر بر سازگاری سکونتگاه‌های روستایی با بحران آب دریاچه ارومیه مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب 1401/6/30 - Get XML Data ۱ بار
۴ آشکارسازی واداشت‌های بازتاب سطحی پوشش اراضی استان لرستان با استفاده از محصولات سنجنده MODIS 1401/6/30 - Get XML Data ۱ بار
۵ تعیین راهبردهای بهبود تاب‌‌آوری محیطی در آبخیز قره‌شیران اردبیل با تکنیک تحلیل SOAR 1401/6/30 - Get XML Data ۱ بار
۶ آغاز و پایان فصول طبیعی در ایران 1401/6/30 - Get XML Data ۱ بار
۷ مطالعه مقایسه‌ای روش‌های نگاشت چندک برای تصحیح اریبی داده‌های بارش بازتحلیل ERA۵ 1401/6/30 - Get XML Data ۱ بار
۸ تداخل سنجی تفاضلی تصاویر راداری به منظور تبیین خطرپذیری شبکه انتقال نفت و گاز مارون از مخاطره زمین لغزش 1401/6/30 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه