فهرست مقالات


Journal of Crop Protection، 1401، جلد ۱۱، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Rosemary essential oil potential as a bio-insecticide for protecting stored dates against the date moth Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae) 1401/5/5 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه