فهرست مقالات


مسکن و محیط روستا، 1401، جلد ۴۱، شماره ۱۷۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بازبینی بازسازی مسکن بم پس از زلزله‌ی سال ۱۳۸۲ با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بازتوانی روانی بازماندگان، بر مبنای روش‌شناسی کیو 1401/4/1 - Get XML Data ۲ بار
۲ تبیین نقش الگوهای رویدادِ برگرفته از عوامل فرهنگی و طبیعی در شکل‌گیری الگوهای فضایی معماری بومی؛ مطالعه‌ی موردی: روستای سرآقاسید 1401/4/1 - Get XML Data ۳ بار
۳ بررسی شواهد تکتونیک فعال و ویژگی های حریم گسل کوشک و آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی، استان قزوین 1401/4/1 - Get XML Data ۲ بار
۴ بررسی الگوها و گونه‌شناسی کالبدی ایوان در خانه‌های تاریخی؛ مطالعه موردی: خانه‌های قاجار و پهلوی‌ اول شهر تبریز 1401/4/1 - Get XML Data ۲ بار
۵ بررسی نقش قوانین و مقررات معماری و شهرسازی در فرایند طراحی نقشه‌های «مصوب و اجرایی» با تأکید بر دیدگاه طراحان معمار؛ مطالعه موردی: طراحان معمار شاغل در سازمان نظام‌مهندسی استان قم 1401/4/1 - Get XML Data ۲ بار
۶ بررسی میزان راندمان عملکردی در معماری خانه‌های دوره‌ی پهلوی اول ایران بر اساس شاخص‌های نحوی فضا در منطق فازی؛ مطالعه موردی: شهر شیراز 1401/4/1 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه