فهرست مقالات


اخلاق در علوم و فناوری، 1401، جلد ۱۷، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اصول و راهبردهای اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های آزمایشگاهی، کارگاهی و صحرایی 1401/3/27 - Get XML Data ۱ بار
۲ طراحی منظر راه و اخلاق زیست‌محیطی 1401/3/27 - Get XML Data ۱ بار
۳ تحلیل اخلاقی جریمه دیرکرد در گردش پول 1401/3/27 - Get XML Data ۱ بار
۴ اخلاق نوع‌دوستی در آثار عطار نیشابوری 1401/3/27 - Get XML Data ۱ بار
۵ نقش دادستانی در قضازدائی نظام کیفری از منظر اخلاقی و حقوقی 1401/3/27 - Get XML Data ۱ بار
۶ الزامات اخلاقی-قانونی پلیس ناظر بر اصل برائت در جرائم مواد مخدر در پرتو روانشناسی جنایی 1401/3/27 - Get XML Data ۱ بار
۷ بررسی کنش های اخلاق مدارانۀ کی خسرو در جنگ با تورانیان 1401/3/27 - Get XML Data ۱ بار
۸ تجلی مؤلفه های اخلاقی در پیوند اجتماعی مردم و مکان در خانه های سنتی 1401/3/27 - Get XML Data ۱ بار
۹ پیش بینی بهره وری نیروی انسانی براساس هوش معنوی،خوش بینی سازمانی و دیدگاه وظیفه گرایانه اخلاقی کانت 1401/3/27 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ طراحی و اعتبار یابی الگوی تلفیق مولفه های اخلاق حرفه ای با شایستگی های فنی رشته مکانیک صنایع 1401/3/27 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه