سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


فهرست مقالات


، 1401، جلد ۲۳، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Effects of Methamphetamine Withdrawal on the Volume and pH of Stimulated Saliva 1401/3/2 - Get XML Data ۱ بار
۲ Clinical and Radiographic Evaluation of Applying Atorvastatin 1.2% Bio Adhesive with Plasma Rich in Growth Factor (PRGF) for Treatment of Mandibular Class II Furcation Defects: a Randomized Clinical Trial 1401/3/2 - Get XML Data ۰ بار
۳ Correlation between Skeletal Maturation and Developmental Stages of Canines and Second Molars among Iranian Population 1401/3/2 - Get XML Data ۲ بار
۴ Does Caffeine Affect Dental Implant Stability? A Prospective Cohort Study 1401/3/2 - Get XML Data ۱ بار
۵ Comparison of Adhesion and Proliferation of Human Gingival Fibroblasts on Acellular Dermal Matrix with and without Low Level Diode Laser Irradiation, an in vitro Study 1401/3/2 - Get XML Data ۱ بار
۶ The Effect of Pimpinella Anisum and Origanum Vulgare Extracts Against Streptococcus Sanguinis, Streptococcus Mutans, and Streptococcus Salivarius 1401/3/2 - Get XML Data ۱ بار
۷ Efficacy of Diode Laser Ablation and Low Level Laser Therapy on Healing and Bacterial Load Reduction at Intraoral Biopsy Site 1401/3/2 - Get XML Data ۱ بار
۸ Comparison of two Intranasal Sedatives, Midazolam versus Dexmedetomidine, in Children with High Dental Fear: a Randomized Clinical Trial 1401/3/2 - Get XML Data ۰ بار
۹ Prevalence of Early Childhood Caries and the Related Factors among 3-5- Year-Old Children in Babol, Iran 1401/3/2 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ Investigating the Relationship between Fingerprint Pattern and Development of Oral Squamous Cell Carcinoma 1401/3/2 - Get XML Data ۱ بار
۱۱ Focal Cemento Osseous Dysplasia: A Case Report 1401/3/2 - Get XML Data ۱ بار
۱۲ Regenerative Endodontic Procedure in an Immature Permanent Incisor with Internal Root Resorption: a Case Report 1401/3/2 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه