فهرست مقالات


پژوهش های ریاضی، 1401، جلد ۸، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نتایجی در مورد همگرایی های غیرکراندار در مشبکه های باناخ 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۲ منیفلدهای دو-هم‌تافته‌ی آماری و زیرمنیفلدهای آن‌ها 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۳ اعتیاد به اینترنت، مدلسازی و کنترل 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۴ بهینه سازی اندازه نمونه تصادفی در سانسور فزاینده نوع دو برمبنای معیار هزینه 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۵ رنگ پذیری در توپولوژِی 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۶ عدد نظم توان دوم ایده آلهای یالی 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۷ متغیرهای تصادفی پذیرفتنی در فضاهای احتمال ناجابجایی 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۸ تعیین بردار وزن با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی بر اساس DEA و آنتروپی شانون 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۹ میانگین پذیری دوری حاصل ضرب لائو و گسترش مدولی جبرهای باناخ 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ انشعابات هم بعد-۲ سیستم گسسته‌ی شکار و شکار‌چی 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ مقایسه شبیه سازی برآوردگرهای رگرسیونی بریج و لارس 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ توابع ماتریسی تعمیم یافته، دترمینان و پرمننت 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۳ مقادیر ویژه ی ماتریس فاصله ی گراف های کیلی 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۴ شار گرادیان-بورگویگنون هذلولوی 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۵ نابخش‌پذیری گروه‌های آبلی 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۶ مطالعه و دسته‌بندی برخی از کلاسهای ایده‌آلهای پلی‌ماترویدال 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۷ برآورد ناپارامتری مخاطره فضایی میدان تصادفی نامانای در میانگین 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه