فهرست مقالات


مجله مطالعات آموزشی نما، 1401، جلد ۱۹، شماره سال دهم، اول، پايیز و زمستان ،۱۴۰۰ نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شاخصهای توسعه منابع انسانی در کارشناسان مراکز اختلالات یادگیری آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۲ بررسی رابطه رهبری همنوا و اثربخشی مدرسه با میانجیگری انگیزش شغلی و اشتراک دانش در مدارس مقطع ابتدایی: ارائه یک مدل 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۳ بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر کارآفرینی سازمانی با میانجیگری سرمایه فکری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۴ طراحی واسط کاربری در اپلیکیشنهای آموزشی تلفن همراه 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۵ تاثیر کارورزی حرفه ای در توسعه حرفه ای معلمان 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۶ مروری بر روش تدریس وارونه 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۷ پرورش تفکر خلاق را از راه مهارتهای گفتگو بر بنیاد فلسفه برای کودکان 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه