فهرست مقالات


مجله سالمندی ایران، 1400، جلد ۱۷، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ استرس ادراک شده و بارمراقبتی در مراقبین سالمندان: نقش تعدیل‌گری تاب‌آوری 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۲ تحلیل چند سطحی شبکه اجتماعی سالمندان بر اساس داده های مطالعه عدالت در سلامت شهری (Urban-Heart ۲) 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۳ اثربخشی تمرینات قبل ازخواب بر پارامترهای کیفیت خواب و کمردرد مزمن غیراختصاصی پس ازخواب سالمندان مرد 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۴ بررسی ارتباط حمایت اجتماعی، وضعیت شناختی و افسردگی با فعالیت‌های روزمره زندگی سالمندان شهر امیرکلا 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۵ مقایسه الگوهای ادراک از سالمندی در نوجوانان و جوانان مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۶ آزمون و مقایسه رابطه علی سرمایه های معنوی و اجتماعی با افسردگی با نقش میانجی اضطراب مرگ در سالمندان دارا و فاقد همسر 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۷ تاثیر آموزش خودمراقبتی روانی اجتماعی بر سندرم بازنشستگی در فرهنگیان: یک مطالعه نیمه تجربی 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۸ تاثیر تمرینات کوتاه مدت وضعیتی–تعادلی بر تعادل و محدودیت‌های عملکردی در زنان سالمند فرتوت: یک کارآزمایی شاهد دار تصادفی 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۹ اولویت بندی شاخص های موثر بر سلامت سالمندی در زنان سالمند ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ تبیین مفهوم خشونت با سالمندان: یک مطالعه هیبرید 1401/2/29 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه