فهرست مقالات


مجله دیابت و متابولیسم ایران، 1401، جلد ۲۲، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تغییرات آیریزین، اینترلوکین-۱۵ و برخی شاخص‌های متابولیک در مردان سالمند مبتلا به سندرم متابولیک متعاقب تمرینات مقاومتی فزآینده 1401/2/27 - Get XML Data ۱ بار
۲ تأثیر ۶ هفته تمرین استقامتی و مصرف امپاگلیفلوزین بر شاخص‌های التهابی و ارتباط آن با ساختار و عملکرد قلب رت‌های نر دیابتی 1401/2/27 - Get XML Data ۱ بار
۳ بررسی تعامل تمرینات مقاومتی و تزریق سلول‌های اجدادی اندوتلیال بر بیان فاکتور آتروفی پروتئین شوک گرمایی ۲۵ در رت‌های نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین 1401/2/27 - Get XML Data ۱ بار
۴ تأثیر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص‌های آتروژین، ائوتاکسین و IL-۱۰ در زنان چاق 1401/2/27 - Get XML Data ۱ بار
۵ تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان پروتئین‌های سالمندی P‌۵۳ و P۱۶ بافت پانکراس موش‌های دیابتی 1401/2/27 - Get XML Data ۰ بار
۶ تأثیر هم زمان تمرین‌های مقاومتی و تزریق سلول‌های بنیادی برسطوح گلوکز خون، مقاومت انسولین، کاسپاز ۳ و ۷ از شاخص‌های آپوپتوز عضله‌ی اسکلتی در رت‌های نر دیابتی القاء شده با STZ 1401/2/27 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه