فهرست مقالات


پژوهشنامه ادب غنایی، 1401، جلد ۲۰، شماره ۳۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شرح عشق و محبّت از منظر امام محمد غزالی و احمد غزالی ( با تکیه بر احیاء علوم‌الدین و سوانح‌العشاق) 1401/2/26 - Get XML Data ۰ بار
۲ دلیل‌آفرینی‌های هنری در شعر خاقانی شروانی 1401/2/26 - Get XML Data ۰ بار
۳ بررسی روابط بینامتنی در «مجنون لیلی» احمد شوقی و «لیلی و مجنون» ابوالفرج اصفهانی 1401/2/26 - Get XML Data ۰ بار
۴ «تحلیل تطبیقی منطق‌الطیر عطار و بهشت گمشدۀ میلتون» 1401/2/26 - Get XML Data ۰ بار
۵ تحلیل قصه اعرابی و سبوی آب بر اساس نظریه مازلو 1401/2/26 - Get XML Data ۰ بار
۶ نمادها و نمودهای کهن الگوی آنیما و آنیموس در منظومه کوراوغلی 1401/2/26 - Get XML Data ۰ بار
۷ تحلیل کارکرد روایی وصف در منظومه‌ی لیلی و مجنون جامی 1401/2/26 - Get XML Data ۰ بار
۸ عشق در بهشت گمشدۀ جان میلتون 1401/2/26 - Get XML Data ۰ بار
۹ بررسی و تحلیل هرمنوتیکی اشعار حافظ 1401/2/26 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ فرآیندهای اندیشگانی در داستان «پادشاه و کنیزک» سروده مولوی ) بر مبنای دستور نقش‌گرای هالیدی( 1401/2/26 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ ترفند‌های طنز سیاه در «بدوی سرخ پوست» از محمد ماغوط 1401/2/26 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه