فهرست مقالات


تنش‌های محیطی در علوم زراعی، 1398، جلد ۱۳، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثر اسید سالیسیلیک بر رونوشت برداری از ژن بتائین آلدهید دهیدروژناز در سیب‌زمینی (.<i>Solanum tuberosum</i> L) رقم آگریا تحت تنش شوری 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲ ارزیابی لاین‌های پیشرفته سویا و ارقام والدینی در محیط بدون تنش و تنش کم آبی 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۳ شناسایی ژنوتیپ‌‌های متحمل به خشکی گیاه سویا با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۴ تجزیه عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان و ارتباط آن ها با طول کلئوپتیل تحت شرایط کم‌آبی 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۵ کارایی برخی صفات فیزیولوژیکی در ارزیابی تحمل لاین‌های پیشرفته جو (.<i>Hordeum vulgare</i> L) به تنش خشکی انتهای فصل 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۶ واکنش ژنوتیپ‌های جو (.<i>Hordeum vulgare</i> L) به سطوح مختلف مصرف کود نیتروژن در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۷ اثر تنش کم آبی بر شاخص های فتوسنتزی سه رقم نخود زراعی (.<i>Cicer arietinum</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۸ تأثیر تنش آبی بر اندام‌های هوایی، ریشه و عملکرد گندم دوروم (.<i>Triticum durum</i> Desf) در کشت مخلوط ژنوتیپ‌ها 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۹ مطالعه کیفیت و عملکرد دانه کلزا رقم هایولا ۴۰۱ با کود مرکب آهن، روی و منگنز تحت تنش قطع آبیاری 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ بررسی تأثیر دو گونه قارچ میکوریزا-آربوسکولار در سطوح مختلف تنش رطوبتی بر برخی ویژگی‌های رشدی ذرت 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ افزایش عملکرد گل مغربی (.<i>Oenothera biennis</i> L) تحت تنش خشکی با کاربرد کودهای شیمیائی و بیولوژیکی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ اثر کاربرد کودهای زیستی و کود شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (.<i>Phaseolus vulgaris</i> L) تحت شرایط تنش‌کمبود آب 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۳ تأثیر کاربرد بیوچار، پرایمینگ و محلول‌پاشی با آب و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط دیم 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۴ ارزیابی محلول‌پاشی کائولین در افزایش مقاومت به کم آبیاری ریحان بنفش (<i>Ocimum basilicum</i> var. purpurascens) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۵ تأثیر مدیریت آبیاری با استفاده از پتانسیل آب در خاک بر بهره‌وری آب گیاه رزماری (<i>Rosmarinus officinalis</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۶ مطالعه شاخص‌های جوانه‌زنی بذر در ژنوتیپ‌های گندم نان (.<i>Tritium aestivum</i> L) تحت تنش خشکی شبیه سازی شده با پلی اتیلن گلیکول 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۷ اثر برهم‌کنش سطوح مختلف آبیاری و سطوح شوری بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (.<i>Triticum aestivum</i> L) رقم آنفارم ۴ در منطقه بیرجند 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۸ امکان سنجی استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه جداسازی شده از گره به منظور افزایش مقاومت گیاه یونجه (.<i>Medicago sativa</i> L) به تنش شوری 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۹ نقش محلول‌ پاشی با نیتروژن، کلسیم و پتاسیم بر کاهش اثرات مخرب تنش شوری در زیره سبز (.<i>Cuminum cyminum</i> L) در شرایط آبکشت 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۲۰ مقایسه‌ی تحمل به تنش شوری بذور گیاهان دارویی ریحان، آویشن‌دنایی، زوفا و بادرشبی براساس شاخص‌های جوانه‌زنی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲۱ ارزیابی مزرعه‌ای تنش کوتاه‌مدت گرما در قبل و بعد از گل‌دهی بر کربوهیدرات‌های محلول گندم نان بهاره (.<i>Triticum aestivum</i> L) در شرایط آب‌وهوایی اهواز 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲۲ اثر محلول ‌پاشی روی و بور بر سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در عملکرد دانه گندم نان تحت تنش گرمای انتهایی 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۲۳ اثر محلول‌ پاشی آهن، روی و منگنز بر صفات فیزیولوژیک، زراعی و پروتئین گندم تحت تنش گرمای انتهای فصل 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲۴ تأثیر سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه ریحان (.<i>Ocimum basilicum</i> L) تحت سمیت آرسنیک 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲۵ بررسی پاسخ گندم به سطوح مختلف کود فسفر و شوری در شرایط مزرعه‌ای 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه