فهرست مقالات


تنش‌های محیطی در علوم زراعی، 1399، جلد ۱۳، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تنوع آللی برای نشانگرهای مرتبط با کیفیت فیزیکی و شیمیایی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲ اثر تنش خشکی آخر فصل بر برخی خصوصیات زراعی ۲۰ رقم و لاین امیدبخش گندم نان 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۳ بررسی روابط بین عملکرد دانه و صفات آگروفیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط دیم 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۴ ارزیابی تحمل به خشکی در هیبریدهای تست کراس چغندرقند تحت شرایط تنش کم آبیاری 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۵ بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه در ارقام کلزا (.<i>Brassica napus</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۶ بررسی اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر غلظت و میزان برداشت عناصر غذایی دانه ذرت 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۷ بررسی عملکرد و برخی صفات زراعی دو رقم گلرنگ (.<i>Carthamus tinctorius</i> L) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۸ پاسخ عملکرد دانه و بهره‌وری آب گندم و باقلا به آبیاری جزئی ریشه در کشت مخلوط 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۹ بررسی تأثیر دور آبیاری و کود نیتروژنه بر عملکرد کلزا (.<i>Brassica napus</i> L) (رقم پائیزه) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ تأثیر سطوح فیلتر کیک بر صفات مرفولوژیک و عملکرد ذرت (S.C.۷۰۴) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ اثر محلول پاشی متانول و اسید سالیسیلیک بر برخی از صفات رشد و عملکردی گندم پاییزه رقم میهن تحت تنش کمبود آب 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ اثر کاربرد برگی سیلیکون بر صفات بیوشیمیایی و عملکرد دو رقم گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۳ پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه لوبیاسبز (.<i>Phaseolus vulgaris</i> L) به محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و ماده زیست محرک مگافول تحت تنش کم آبیاری 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۴ اثر قطع آبیاری در مراحل زایشی و کاربرد کودهای زیستی و متانول بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی نخود(.<i>Cicer arietinum</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۵ بررسی اثر برهم‌کنش کودهای زیستی و شیمیایی در رژیم های مختلف رطوبتی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دانه گندم 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۶ بررسی اثر توأم ورمی‌کمپوست و سوپرجاذب بر عملکرد کمی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی (.<i>Vigna unguiculata</i> L) تحت شرایط تنش خشکی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۷ اثر سطوح مختلف آب مصرفی و پلیمر سوپرجاذب بر شاخص های رشدی و عملکرد زعفران 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۸ بررسی نقش احتمالی BAX Inhibitor ۱ در تحمل به شوری با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۹ ارزیابی ارتباط دمای برگ با میزان تحمل به شوری و الگوی تجمع سدیم در اندام هوایی برخی ارقام گندم 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲۰ اثرات متقابل شوری آب آبیاری و کود نیتروژنه اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (.<i>Triticum aestivum</i> L) رقم بم 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲۱ اثر هدایت الکتریکی آب آبیاری و روش‌های مصرف آهن و روی بر عملکرد و ترکیب شیمیایی ذرت علوفه‌ای در یک خاک آهکی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲۲ تأثیر قارچ‌های مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی گیاه دارویی جعفری مکزیکی (.<i>Tagetes minuta</i> L) تحت تنش شوری 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲۳ تأثیرتنش شوری کلرید سدیم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک گیاه مریم گلی مزرعه‌روی (.<i>Salvia nemorosa</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲۴ کمی سازی اثرات دما بر جوانه زنی و القای کمون ثانویه در ارقام مختلف جو 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲۵ بررسی اثر سدیم نیتروپروساید در کاهش سمیت ناشی از کادمیوم در گیاه ریحان (.<i>Ocimum basilicum</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه