فهرست مقالات


تنش‌های محیطی در علوم زراعی، 1399، جلد ۱۳، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ گزینش صفات اگرومورفولوژیک مرتبط با عملکرد گندم بهاره در شرایط دیم به عنوان شاخص‌های انتخاب 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۲ تجزیه ژنتیکی صفات فیزیولوژیک گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش کمبود آب آخر فصل 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۳ بررسی پارامترهای ژنتیکی عملکرد و اجزا عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف نخود با استفاده از مدل‌های مکانی 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۴ بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای آفتابگردان (.<i>Helianthus annuus</i> L) به تنش رطوبتی 1401/2/16 - Get XML Data ۴ بار
۵ بررسی عملکرد دانه و اجزا عملکرد لاین‌های مختلف دابل هاپلوئید کلزا تحت شرایط تنش خشکی 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۶ تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام ایرانی گلرنگ در منطقه کرج 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۷ ارزیابی مدل‌های SALTMED و AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد ذرت شیرین در شرایط کم‌آبیاری و کاربرد سوپرجاذب 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۸ بررسی اثر تنش خشکی بر برخی شاخص های فتوسنتزی و رشدی گیاه مرزه (.<i>Satureja hortensis</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۹ اثر تنش خشکی بر صفات عملکردی، آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و درصد اسانس برخی اکوتیپ‌های گیاه دارویی زیره‌سبز (.<i>Cuminum cyminum</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ بررسی اثر تراکم و محلول‌پاشی اسیدهیومیک بر عملکرد کمی و جذب عناصر ذرت دانه‌ای (.<i>Zea mays</i> L) تحت شرایط تنش خشکی 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۱۱ اثر تاریخ کاشت و محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر فنولوژی و برخی ویژگی‌های کمی و کیفی کینوآ تحت شرایط تنش خشکی 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۲ ارزیابی تأثیر پوتریسین و براسینواستروئید در القای تحمل به خشکی و تغییر فعالیت‌های فیزیولوژیکی در گیاه ریحان (.<i>Ocimum basilicum</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۳ تأثیر محلول‌پاشی نانوذرات اکسید روی بر اجزای عملکرد، عملکرد و شاخص‌های کارآیی روی در برنج تحت شرایط تنش کم‌آبی 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۱۴ ارزیابی اثر اسموپرایمینگ بذر و سطوح آبیاری بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (.<i>Triticum aestivum</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۵ بررسی اثر بیوچار و همزیستی میکوریز در کاهش اثرات تنش آبی در ذرت (.<i>Zea mays</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۶ آنالیز RT-qPCR برخی از اعضای خانواده ژنی DEVIL تحت تنش شوری در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (.<i>Aeluropus littoralis</i> (Gouan) Parl) 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۱۷ تجزیه‌وتحلیل بیان برخی از ژن‌های درگیر در شبکه های پیام رسانی در گیاه آلوروپوس ‌لیتورالیس (. <i>Aeluropus littoralis</i> (Gouan) Parl) تحت تنش شوری 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۱۸ مکان یابی ژن‌های کمّی کنترل کننده متابولیت‌ها در گیاهچه‌های برنج تحت تنش شوری 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۹ شناسایی مکان‌های ژنی موثر بر مولفه‌های جوانه‌زنی در جمعیت لاین‌های خویش آمیخته نوترکیب برنج ایرانی (. <i>Oryza sativa</i> L) تحت تنش‌های خشکی و شوری 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲۰ ارزیابی واکنش برخی ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۲۱ اثر تنش شوری بر ویژگی‌های ریشه و توزیع یونی شش رقم گندم نان (.<i>Triticume aestivum</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۲۲ تاثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه هرز تاتوره تماشایی (. <i>Datura innoxia</i> Mill) 1401/2/16 - Get XML Data ۳ بار
۲۳ تأثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان جذب سرب در گیاه دارویی ریحان (.<i>Ocimum basilicum</i> L) تحت تنش سرب 1401/2/16 - Get XML Data ۶ بار
۲۴ اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری و کود سولفات روی بر عملکرد گندم (.<i>Triticum aestivum</i> L) در شرایط مزرعه‌ای استان یزد 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۲۵ مطالعه کاربرد اسید سالیسیلیک بر پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاهدانه (.<i>Nigella sativa</i> L) تحت شرایط آبیاری مختلف 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه