فهرست مقالات


تنش‌های محیطی در علوم زراعی، 1400، جلد ۱۴، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعه بیان عوامل رونویسی AP۲-Domain، HD-ZIP، WRKY و MYB در آفتابگردان روغنی (.<i>Helianthus annuus</i> L) تحت تنش خشکی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲ شناسایی میکرو RNAهای جدید در کلزا (.<i>Brassica napus</i> L) و نقشی که در سرکوب ژن‌های هدف به‌عهده دارند 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۳ اندازه گیری غیرتخریبی غلظت پروتئین و آمینواسیدهای دانه ذرت و ارتباط آن با عملکرد دانه تحت تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری، تاریخ کاشت، رقم و نیتروژن 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۴ بررسی اثرات کاشت تاخیری و قطع آبیاری بر صفات بیوشیمیایی، محتوای نسبی آب و عملکرد دو رقم گلرنگ (.<i>Carthamus tinctorius</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۵ ارزیابی تنش خشکی بر اسیدهای چرب غیراشباع و برخی صفات فیزیولوژیک چهار رقم گلرنگ (.<i>Carthamus tinctorius</i> L) در جیرفت 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۶ تغییرات ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در واکنش به اعمال رژیم‌های مختلف آبیاری در مراحل مختلف رشد گوجه‌فرنگی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۷ بررسی صفات زراعی ژنوتیپ‎های بهاره کلزا در شرایط تنش خشکی آخر فصل و محلول‌ پاشی سیلیکات پتاسیم 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۸ بررسی اثر سیلیسیم بر جذب فسفر و رشد گیاه گندم تحت تنش رطوبتی در یک خاک آهکی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۹ بررسی اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد و شاخص‌های کارایی عناصر غذایی در ذرت تحت تنش خشکی 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ تأثیر خاک‌ورزی، تنش کمبود آب و کود نیتروژن بر عملکرد ذرت علوفه‌ای (.<i>Zea mays</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۱ اثر محلول‌پاشی نانو کلات آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سویا (.<i>Glycine max</i> L) تحت تنش کم آبی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ تأثیر کلات آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و میزان عناصر غذایی دانه ذرت (.<i>Zea mays</i> L) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۳ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺهای تحمل به خشکی در ارقام ذرت دانه‌ای در شرایط آب و هوای بهبهان 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۴ ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی هیبریدهای حاصل از تلاقی ارقام تجاری سیب‌زمینی 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۵ مدل‌سازی اثر تنش رطوبتی بر تغییر دماهای بهینه و بیشینه برای جوانه‌زنی بذر پنیرک (.<i>Malva parviflora</i> L): معرفی یک مدل هیدروترمال تایم جدید 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۶ ردیابی مکان‌های ژنی کنترل کننده متابولیت‌های ثانویه در جو (.<i>Hordeum vulgare</i> L) تحت شرایط تنش شوری 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۷ بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و عملکرد دانه در ارقام جو(.<i>Hordeum vulgare</i> L) تحت تنش شوری 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۸ مقایسه برخی خصوصیات فیزیولوژیک ریشه ارقام گندم دوروم و گندم نان تحت شرایط شوری 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۹ اثر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاهچه چند رقم برنج در محیط هیدروپونیک 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۲۰ بررسی پاسخ گیاه ارزن (<i>Panicum miliaceum</i>) به کاربرد اسید هیومیک، سیلیسیم و میکوریزا در شرایط تنش شور سدیمی آب آبیاری 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۲۱ تأثیر سطوح مختلف شوری بر شاخص‌های جوانه ‌زنی ۲۰ ژنوتیپ جدید کینوا 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۲۲ مکان یابی QTLهای مرتبط با صفات فیزیولوژیکی مؤثر بر تحمل به سرب در جو (.<i>Hordeum vulgare</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲۳ اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد و تحمل بالنگوی شهری (<i>Lallemantia iberica</i>) به تنش سرب 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه