فهرست مقالات


تنش‌های محیطی در علوم زراعی، 1400، جلد ۱۵، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های بومی گندم نان (.<i>Triticum aestivum</i> L) ایران با استفاده از تجزیه‌های آماری چند متغیره 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲ ارزیابی اکوتیپ‌های چاودار (.<i>Secale cereale</i> L) بومی ایران در شرایط تنش خشکی آخر فصل 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۳ بررسی و مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های سورگوم علوفه ‌ای تحت شرایط تنش رطوبتی در منطقه جنوب کرمان 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۴ ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ × محیط برای عملکرد اسانس ژنوتیپ‌های گشنیز تحت شرایط مختلف آبیاری با استفاده از روش GGE بای‌پلات 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۵ تأثیرات تنش خشکی بر صفات زراعی گندم (.<i>Triticum aestivum</i> L) با استفاده از فراتحلیل 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۶ تأثیر رژیم‌ آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (.<i>Cicer arietinum</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۷ مقایسه پاسخ سه گونه کنجد، خرفه و شاهدانه در مراحل مختلف رشد به تنش کم آبی 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۸ اثر تنش خشکی بر جوانه‌زنی بذر، کلروفیل، پرولین و فعالیت آنزیم آنتی‌اکسیدان دو رقم متحمل و حساس کلزا (.<i>Brassica napus</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۹ تأثیر سرزنی، نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر برخی خصوصیات باقلا (.<i>Vicia faba</i> L) و کارایی زراعی نیتروژن 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ تأثیر کاربرد هورمون بتا-استرادیول بر افزایش تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های مختلف سیب‌زمینی (.<i>Solanum tuberosum</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ تأثیر محلول‌پاشی هیومیک اسید بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ارزن معمولی (.<i>Panicum miliaceum</i> L) در شرایط تنش خشکی در منطقه رامجرد فارس 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ اثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (.<i>Sesamum indicum</i> L) تحت شرایط کم‌آبیاری 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۳ اثر دیاتومیت بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد نخود (.<i>Cicer arietinum</i> L) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۴ بررسی مقاومت به خشکی گیاه ترخون (.<i>Artemisia dracunculus</i> L) تحت تأثیر نانو ذرات تیتانیوم 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۵ بررسی واکنش‌های فیزیولوژیک دو گونه گیاه داروئی مرزنجوش به محلول‌پاشی کیتوزان تحت شرایط تنش کم‌آبی 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۶ اثر رژیم‌های آبیاری بر توزیع رطوبت و شوری اطراف ریشه ذرت در شرایط آبیاری قطره‎ای 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۷ توانایی جنس‌های قارچ مایکوریزا آربسکولار و اندوفیت برای بهبود تحمل به شوری در نخود (.<i>Cicer arietinum</i> L) 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۸ بررسی جوانه زنی و رشد گیاهچه سه گونه گیاه سالیکورنیا در پاسخ به سطوح شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از تابع گامپرتز 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۹ تأثیر سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر ویژگی‌های جوانه‌زنی، رنگدانه‌های فتوسنتزی و پرولین گیاهچه دو رقم گلرنگ تحت تنش شوری 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۲۰ اثر تاریخ و عمق کاشت بر صفات کیفی، عملکرد غده و کارایی مصرف آب ارقام سیب‌زمینی در کشت پاییزه و بهاره منطقه معتدله سردسیر 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۲۱ کاشت پاییزه بارهنگ برگ پهن (.<i>Plantago major</i> L) در شرایط آب وهوایی مشهد 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه