فهرست مقالات


آموزش علوم دریایی، 1400، جلد ۸، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ الگوی مبنایی توسعه منابع انسانی با رویکرد عصبی‌شناختی 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۲ بررسی و مدل یابی یادگیری الکترونیکی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانشجویان دانشگاه مازندران 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۳ طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی کارکنان آموزشی برمبنای حکمرانی خوب با رویکرد آمیخته 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۴ رابطه بین رفتار نابهنجار سازمانی و ترک خدمت کارکنان نظامی با میانجی‌گری توهم توطئه سازمانی (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)) 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۵ توسعه الگوی دوسوتوانی برند در موسسات آموزش عالی 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۶ شناسایی ابعاد و نشانگرهای مدل شایستگی مدرسان صنعت دریایی ایران 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۷ اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۸ اندازه‌گیری شکاف خدمات ادراک‌شده در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از ابزار PSQ در پاندمی ویروس کرونا (موردمطالعه: دانشگاه تهران) 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۹ شناسایی عوامل مؤثر بر فضیلت سازمانی به‌عنوان مؤلفه دینی اخلاقی با رویکرد فراترکیب 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ چالش های محاسبه نقطه ورتکس مسیر دایره عظیمیه در دستورالعمل آموزش بین المللی دریانوردان 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۱۱ تحلیل عاملی تأییدی رهبری دوسو توان مدیران دانشگاهی در آموزش عالی 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۲ مدل مفهومی بین‌المللی شدن دانشگاه‌ کارآفرین با رویکرد مدل یابی ساختاری تفسیری 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۳ طراحی مدل توسعه ورزش شنا در ایران 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۴ روش‌های توانمندسازی مدیریتی و فرماندهی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته فرماندهی گردان 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۱۵ شناسایی موانع استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۱۶ نقش نیروی دریائی در دیپلماسی دفاعی 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه