فهرست مقالات


نشریه بین المللی چند تخصصی سرطان، 1401، جلد ۶، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Prediction Axillary Lymph Node Involvement Status on Breast Cancer Data 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۲ A Mimic of the Tumor Microenvironment on GPR30 Gene Expression in Breast Cancer 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۳ Morphogenetic Mechanisms of Endothelial Cells During Lumen Formation in Sprouting Angiogenesis 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۴ Dietary Acid Load and Bladder Cancer Risk: An Epidemiologic Case-Control Study 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه