فهرست مقالات


نشریه سالمندشناسی، 1399، جلد ۵، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ فناوری در خدمت سالمندان: نقش فناوری مهندسی پزشکی و طب بازساختی 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۲ جایگاه سالمندان و نحوۀ تعامل با آنها در روایات اهل بیت (ع) (مطالعۀ مروری) 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۳ محورهای مداخلاتی در پیشگیری از سوءرفتار نسبت به سالمندان (مقاله مروری) 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۴ تاثیر یک دوره تمرینات فرانکل بر هماهنگی و تعادل مردان سالمند 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۵ بررسی نقش آمادگی برای یادگیری خودراهبر و منبع کنترل درونی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی سالمندان 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۶ بررسی رابطه ادراک از محله با مشارکت اجتماعی سالمندان در شهر کرمان در سال ۱۳۹۸ 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۷ بررسی ارتباط ادراک از پیری و حمایت اجتماعی با پیروی از درمان در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو در شهر فسا در سال ۱۳۹۷ 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
۸ شیوع افسردگی در سالمندان در ایران: مرور نظام مند و متاآنالیز 1401/2/16 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه