فهرست مقالات


مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی، 1400، جلد ۱۲، شماره ۴۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مروری بر راهبردهای مبتنی بر اثربخشی نانو ذرات در تشخیص، پیشگیری و درمان کووید ۱۹ 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۲ بررسی تغییرهای تکاملی اسیدهای چرب و پروتئین‌های ذخیره‌ای در سه گونه Brassica با روش ژنومیکس مقایسه‌ای 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۳ بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و حضور ژنهای اینتگرون کلاس ۱ در جدایه های کلبسیلا پنومونیه به دست آمده از نمونه های ادرار در استان البرز 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۴ بررسی اثر سمیت سلولی سویه های اکتینومیستی انتاگونیست بر روی رده سلولی سرطان کلورکتال 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۵ تاثیر سطوح تنش شوری بر برخی پارامترهای رشد، غلظت یون‌های معدنی، اسمولیت‌ها،آنتی اکسیدان‌های غیرآنزیمی و فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز در سه ژنوتیپ کینوا (Chenopodium quinoa Willd) 1401/2/16 - Get XML Data ۰ بار
۶ تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) برای تشخیص سریع سیتومگالوویروس در سقط های ایدیوپاتیک 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۷ سنتز و بررسی ویژگی های سلولی و فیزیکوشیمیایی نانولیپوزوم های حاوی عصاره‌ی آبی Hedera Helix 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
۸ بهینه سازی تولید زنجیره سبک آنزیم انتروکیناز انسانی به منظور استفاده در صنایع دارویی 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه