فهرست مقالات


مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی، 1400، جلد ۱۲، شماره ۴۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل انطباق پذیری تنوع ژرم پلاسم فندق شمالغرب ایران بر اساس صفات کیفی و نشانگر ژنتیکی ناحیه کدون آغاز ATG (SCoT) 1401/2/16 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه