فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1399، جلد ۷، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی کیفی عملکرد هودهای آزمایشگاهی در واحدهای زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین و انجام اقدام مداخله‌ای 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۲ بررسی ارتباط بین سطح مواجهه شغلی با صدا و مهارتهای ارتباطی کارگران در یکی از معادن ایران: یک مطالعه مقطعی 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۳ پیشبینی ریسک حوادث شغلی با استفاده از روش سیستم استنتاج عصبی- فازی در شرکت آذرآب 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۴ ارزیابی اثربخشی آموزش ایمنی پیمانکاران در کاهش حوادث ناشی از کار 1401/2/15 - Get XML Data ۱۶ بار
۵ بررسی ارتباط بین تابآوری و خودبیمارانگاری ناشی از بیماری کووید-۱۹: مطالعه موردی در یک محیط شغلی 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۶ هوش هیجانی و استرس شغلی کارکنان ستادی و مراکز بهداشتی ـ درمانی شهری اندیمشک 1401/2/15 - Get XML Data ۱۵ بار
۷ کاربرد Arc-GIS در پهنه‎ بندی سطوح مواجهه شغلی با سیلیس کریستالی قابل استنشاق در کارگاه‎های سیلیس‎کوبی 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
۸ بررسی اضطراب ناشی از کرونا و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان: مطالعه مقطعی در جنوب شرق ایران 1401/2/15 - Get XML Data ۱۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه