فهرست مقالات


مطالعات ترجمه، 1396، جلد ۱۵، شماره ۵۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بارکس و تحریف اشعار مولانا: دستکاری ایدئولوژیک در ترجمۀ ادبی 1401/2/15 - Get XML Data ۴ بار
۲ تأثیر ترجمه بر بازتعریف طرحواره‌های جنسیتی: مطالعۀ‌سه نشریۀ‌ویژۀ‌زنان در عصر پهلوی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۳ تأثیر زبان عبری بر عناصر گروه اسمی در ترجمه‌های فارسی-عبری تورات 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۴ ترجمه و بینافردیت 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۵ راهکارهای مترجمان بومی و غیربومی در ترجمۀ «حروف ربط مکرر چندمعنایی»‌‌(پلی‌سیندتن): مطالعه‌ای موردی روی ترجمه‌های قرآن کریم 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۶ زبان ترجمه‌گونه در رمان‌های ترجمه شده از زبان انگلیسی به فارسی 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۷ راهبردهای ترجمانی عناصر فرهنگی بومی در رمان هزار خورشید تابان 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۸ ترجمۀ دیدگاه روان‌شناختی از رهگذر نظام وجه‌نمایی در سه ترجمۀ فارسی رمان به سوی فانوس دریایی 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۹ رابطۀ بین هوش متبلور و عملکرد ترجمۀ دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی 1401/2/15 - Get XML Data ۴ بار
۱۰ بازنمایی دیگری در ترجمه‌های فارسی سفرنامه‌های انگلیسی: مطالعۀ‌موردی سفرنامۀ‌خاطرات لیدی شیل 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه