فهرست مقالات


تعلیم و تربیت استثنائی، 1400، جلد ۵، شماره ۱۶۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نقش مداخله مبتنی بر تعامل والد-کودک در درمان کودکان با اختلال هیجانی رفتاری 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۲ تأثیر آموزش مفاهیم ریاضی بر افزایش مهارت های ریاضی کودکان و دانش آموزان با اختلال طیف اُتیسم با روش تحلیل کاربردی رفتار 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۳ تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر استقامت عضلات تنه پسران با اختلال طیف اُتیسم 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۴ تأثیر آموزش مدیریت والدین در کاهش اختلال نافرمانی مقابله ای دانش آموزان کم توان ذهنی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۵ خواندن در افراد با نشانگان دان: «مسیر دیداری » یا «مسیر واج شناختی ؟» 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۶ بررسی الگوی ساختاری تاب آوری، خوش بینی و امید به زندگی با رشد پس از آسیب در مادران دارای فرزند طیف اوتیسم: نقش واسطه ای باورهای مذهبی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۷ تأثیر تمرین های مهارتی بدمینتون بر بهبود یکپارچگی بینایی-حرکتی در کودکان کم توان حرکتی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه