فهرست مقالات


تحقیقات نظام سلامت، 1392، جلد ۹، شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ رابطه ی مهارت های ارتباطی پزشکان و میزان رضایت بیماران سرپایی در درمانگاه های بیمارستان الزهرا سال ۱۳۹۰ 1399/4/22 - Get XML Data ۳۵ بار
۲ تأثیر آموزش گروهی زوجین براساس رویکرد ارتباط درمانی برافزایش سازگاری زناشویی زنان شهر قم 1399/4/22 - Get XML Data ۳۵ بار
۳ بررسی همبستگی عملکرد انگیزشی سرپرستاران با سلامت روان پرستاران 1399/4/22 - Get XML Data ۳۵ بار
۴ ارزیابی آگاهی، نگرش و رفتار آموزگاران در مورد رفتارهای محافظت کننده در مواجهه با پدیده گرد و غبار بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی 1399/4/22 - Get XML Data ۴۱ بار
۵ بررسی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در خصوص اضطراب بارداری در زنان باردار نخست‌زا 1399/4/22 - Get XML Data ۳۸ بار
۶ پیشگیری از گرایش فرزندان به مواد اعتیاد آور: بررسی نقش هنجارهای ذهنی، اعتقادات هنجاری و انگیزه های اطاعت پدران 1399/4/22 - Get XML Data ۳۱ بار
۷ بررسی مهارت نوجوانان ۱۴-۱۱ ساله شهر تهران در زمینه مصرف میوه و سبزی: یک مطالعه مقطعی 1399/4/22 - Get XML Data ۳۸ بار
۸ موانع درک شده برای انجام تست خون مخفی در مدفوع جهت غربالگری سرطان کولورکتال از دیدگاه افراد در معرض خطر متوسط شهر اصفهان 1399/4/22 - Get XML Data ۳۳ بار
۹ بررسی کاربرد رویکرد فرآیند عمل بهداشتی در ارتقای مهارت های فرزندپروری مادران 1399/4/22 - Get XML Data ۳۲ بار
۱۰ آموزش بالینی اثربخش از دیدگاه کارآموزان و کارورزان پزشکی 1399/4/22 - Get XML Data ۳۲ بار
۱۱ بررسی میزان آگاهی و نگرش پزشکان،پرستاران و بیماران در خصوص منشورحقوق بیماران در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم در سال۱۳۹۰ 1399/4/22 - Get XML Data ۳۴ بار
۱۲ بررسی نگرش و هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده ماندگاری در درمان نگهدارنده با متادون 1399/4/22 - Get XML Data ۵۱ بار
۱۳ تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد زنان در مورد پاپ اسمیر 1399/4/22 - Get XML Data ۳۲ بار
۱۴ بررسی سطح آگاهی و عملکرد ایمنی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتباط با مسمومیت با گاز منواکسید کربن ( گاز گرفتگی) 1399/4/22 - Get XML Data ۳۲ بار
۱۵ بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی به منظور پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو در زنان شهر سبزوار 1399/4/22 - Get XML Data ۳۴ بار
۱۶ بررسی میزان تأثیر آموزش بر دانش و نگرش مدیران مدارس ابتدایی شهرستان برخوار در زمینه استقرار سامانه مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست ( Health safety and Environmental Management System) 1399/4/22 - Get XML Data ۳۴ بار
۱۷ تأثیر آموزش بهداشت بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء رفتارهای ایمن عبور از خیابان در دانش آموزان 1399/4/22 - Get XML Data ۳۵ بار
۱۸ نیازسنجی آموزشی کارکنان تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی دزفول در زمینه دوره های آموزش ضمن خدمت 1399/4/22 - Get XML Data ۳۴ بار
۱۹ تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر خودکارآمدی پرهیز از مواد مخدر در نوجوانان پسر دبیرستان‌های اهواز 1399/4/22 - Get XML Data ۳۲ بار
۲۰ پیش بینی عوامل موثر بر عود مصرف مواد مخدر در بین بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون درمراکز درمان اعتیاد شهر همدان با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی 1399/4/22 - Get XML Data ۴۱ بار
۲۱ بررسی اثربخشی آموزش روان‌درمانی مبتنی بر نظریه فِریش بر کیفیت زندگی مراجعان شهر اصفهان 1399/4/22 - Get XML Data ۳۳ بار
۲۲ بررسی علل مرگ و میر مادران در فاصله‌ ی سال ‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۵ در استان اصفهان 1399/4/22 - Get XML Data ۵۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه