فهرست مقالات


پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 1399، جلد ۱۲، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران) 1399/4/17 - Get XML Data ۳۸ بار
۲ طراحی و اعتبارسنجی مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌الملل 1399/4/17 - Get XML Data ۳۶ بار
۳ ارائه چارچوبی برای تبیین ابعاد و مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی در سازمان های پروژه‌محور (موردمطالعه؛ وزارت نیرو) 1399/4/17 - Get XML Data ۴۰ بار
۴ روایت پژوهی مسئله هیئت علمی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه‌های سازمانی) 1399/4/17 - Get XML Data ۳۶ بار
۵ طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق 1399/4/17 - Get XML Data ۳۸ بار
۶ شناسایی عوامل فردی مؤثر بر توانمندسازی کارکنان بیمه سلامت (موردمطالعه: سازمان بیمه سلامت) 1399/4/17 - Get XML Data ۳۶ بار
۷ تحلیل مؤلفه‌های ‌جانشین‌پروری ‌مبتنی‌بر شواهد در بخش خصوصی ایران 1399/4/17 - Get XML Data ۳۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه