فهرست مقالات


پژوهش آب در کشاورزی، 1399، جلد ۳۴، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار 1399/4/17 - Get XML Data ۲۷ بار
۲ شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد گندم با مدلAquaCrop در شرایط مزرعه‌ای دشت نیشابور 1399/4/17 - Get XML Data ۲۴ بار
۳ مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری 1399/4/17 - Get XML Data ۲۶ بار
۴ کاربرد مدل SWAP برای مدل‌سازی یک سامانه زراعی با زهکشی زیرزمینی کنترل شده در یک مزرعه نیشکر 1399/4/17 - Get XML Data ۲۲ بار
۵ ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان 1399/4/17 - Get XML Data ۲۴ بار
۶ تعیین تابع تولید آب- شوری- عملکرد برای گیاه اسفناج 1399/4/17 - Get XML Data ۲۸ بار
۷ ارزیابی دقت برخی روش‌های صحرایی اندازه‌گیری رطوبت خاک 1399/4/17 - Get XML Data ۲۴ بار
۸ تعیین الگوی جبهه رطوبتی در اراضی شیب‌دار در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه