فهرست مقالات


مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 1398، جلد ۹، شماره ۳۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ محیط امنیتی و سیاستگذاری خارجی و امنیتی؛ ارائه یک الگوی تحلیلی 1399/4/17 - Get XML Data ۵۲ بار
۲ جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی، تقابل راهبردی و راهبردهای متقابل 1399/4/17 - Get XML Data ۴۹ بار
۳ طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران عالی دولتی با روش فراترکیب 1399/4/17 - Get XML Data ۵۳ بار
۴ طراحی الگوی توسعه صنعت بانکرینگ کشور با تاکید بر کنشگران این حوزه 1399/4/17 - Get XML Data ۴۷ بار
۵ توانمندسازی محلات غیررسمی شهر با رویکرد هم پیوندی مردم فضا 1399/4/17 - Get XML Data ۵۵ بار
۶ تحلیلی بر توزیع خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در سطح کشور و ارتباط آن با متغیرهای اقتصادی و اجتماعی 1399/4/17 - Get XML Data ۴۴ بار
۷ همکاری های بین المللی پژوهش گران ایرانی در انتشار مقالات علمی: مطالعه موردی رشته مهندسی صنایع 1399/4/17 - Get XML Data ۵۵ بار
۸ تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر مدل کلمبیا و میشیگان : یک مطالعه موردی 1399/4/17 - Get XML Data ۵۵ بار
۹ واکاوی تأثیر فرهنگ سیاسی بر ناپایداری توسعۀ سیاسی در ایران (۱۳۳۲-۱۳۲۰) 1399/4/17 - Get XML Data ۵۲ بار
۱۰ سونامی آینده، ناامنی جاده های ایران بر بخش سلامت: آیا سیاستگذاران راهکارهای نوآورانه را می شناسند؟ 1399/4/17 - Get XML Data ۵۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه