فهرست مقالات


مطالعات ترجمه، 1383، جلد ۲، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ جملات فارسی با افعال انتهایی در ترجمه همزمان 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۲ مشخصه های آلفا، بتا و گاما در ترجمه 1399/4/17 - Get XML Data ۲۴ بار
۳ رویکردی نقش گرا به ساختار اطلاعاتی جمله در ترجمه 1399/4/17 - Get XML Data ۱۸ بار
۴ ترجمه متون علمی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۵ بار
۵ صحت، صراحت و سلاست در ترجمه متون دینی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۸ بار
۶ فرهنـگ در ترجمه و ترجمه عناصرِ فرهنگی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه