فهرست مقالات


مدیریت فرهنگ سازمانی، 1399، جلد ۱۸، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ توسعه چارچوب خط‌مشی‌گذاری در بانکداری الکترونیک 1399/4/17 - Get XML Data ۱۶ بار
۲ شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب) 1399/4/17 - Get XML Data ۱۷ بار
۳ طراحی مدل بازی‌وارشده برای بهبود فرهنگ مشارکتیِ کارکنان رسانه‌ای در فرایند تسهیم دانش (مورد مطالعه: کارکنان سیمای جمهوری اسلامی ایران) 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۴ ارائه الگوی اولویت‌های پیشگیری قلدری سازمانی: رویکرد فراگیر تفسیری-ساختاری 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۵ نگاشت میمتیک و تبارشناسی فرهنگ سازمانی گوگل 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۶ جستاری در ادراک کارکنان از پیروی هواخواهانه با کاربست فن استخراج استعاره‌ای زالتمن 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۷ بازتاب تنهایی در محیط کار بر بیگانگی و کناره‌گیری از کار: نقش تعدیلگر سرریز مثبت خانواده بر کار 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۸ ارائه الگوی پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی با رویکرد کیفی داده بنیاد 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه