فهرست مقالات


فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 1399، جلد ۱۰، شماره ۳۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارائه تحلیل جامع از انگیزش اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز) 1399/4/17 - Get XML Data ۱۶ بار
۲ بررسی نقش تمییزی وقایع استرس‌زای زندگی و حمایت خانوادگی در تبیین آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه ارومیه 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ بررسی اثربخشی تبلیغات شهری در ترویج فرهنگ شهادت در ارتباط با نظام ارزشی دانشجویان(مطالعه موردی: دانشگاه بجنورد) 1399/4/17 - Get XML Data ۱۶ بار
۴ طراحی مدل اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۵ جوانان و شادمانی: مطالعه رابطه تعیین‌کننده‌های اجتماعی- جمعیتی با شادمانی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ ارزیابی عملکرد هیئتهای مذهبی دانشگاهی مبتنی بر رویکرد تحلیل اهمیت-عملکرد 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۷ نقش فضای مجازی بر وضعیت شفافیت در ایران (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۸ چکیده های لاتین 1399/4/17 - Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه