فهرست مقالات


Evidence Based Care، 1399، جلد ۱۰، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Effect of Strengthening Family Coping Resources on Emotion Regulation of Family Caregivers of Patients with Schizophrenia 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه