فهرست مقالات


راهبرد اقتصادی، 1398، جلد ۸، شماره ۳۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر رفاه اقتصادی و تعیین سیاست پولی مناسب 1399/2/29 - Get XML Data ۴۴ بار
۲ اثرات کلان تکانه‌های مالیاتی در ایران: رویکرد شناسایی ترکیبی الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با تأکید بر زمان‌بندی اثرات 1399/2/29 - Get XML Data ۳۴ بار
۳ اثرات مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) 1399/2/29 - Get XML Data ۲۶ بار
۴ پس‌انداز احتیاطی در شرایط بازارهای مالی ناکامل اقتصاد ایران: رهیافت مدل کارگزاران ناهمگن 1399/2/29 - Get XML Data ۲۳ بار
۵ بررسی تأثیر مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر فروش محلی بر ضریب جینی با توجه به اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب) 1399/2/29 - Get XML Data ۵۶ بار
۶ تأثیر اعتماد به مقام پولی بر اثرگذاری سیاست پولی 1399/2/29 - Get XML Data ۲۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه