فهرست مقالات


علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، 1398، جلد ۱۴، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی و تعیین میزان آلودگی دانه برنج در نمونه های اصلی و راتون 1399/2/28 - Get XML Data ۲۷ بار
۲ بررسی استفاده از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی برای انتقال بیماران تروما به بیمارستان 1399/2/28 - Get XML Data ۲۹ بار
۳ بررسی چگونگی و نحوه گذراندن اوقات فراغت و فعالیتهای ورزشی سربازان 1399/2/28 - Get XML Data ۲۶ بار
۴ نقش خلاقیت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی 1399/2/28 - Get XML Data ۲۶ بار
۵ ارتباط اهمال کاری پرستاران بیمارستان علامه بهلول گنابادی با ایمنی بیمار 1399/2/28 - Get XML Data ۲۸ بار
۶ بررسی کار تیمی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین سلامت اتاق عمل های آموزشی شهر اصفهان 1399/2/28 - Get XML Data ۲۷ بار
۷ تبیین تجارب جهت بهبود کیفیت واحد عملی آزمایشگاه انگل شناسی دانشجویان علوم آزمایشگاهی 1399/2/28 - Get XML Data ۲۲ بار
۸ نقدی بر H-index به عنوان معیاری جهت ارزشیابی در دانشگاهها 1399/2/28 - Get XML Data ۲۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه